Witamy na naszej stronie

Proces kosztorysowania składa się z następujących ogólnie określonych etapów


 ustalenie celu sporządzenia kosztorysu i na tej podstawie rodzaju kosztorysu i jego zakresu,
 ustalenie danych wyjściowych do kosztorysowania,
 wykonanie przedmiaru lub obmiaru z ustaleniem podstaw wycen poszczególnych pozycji
 dokonanie wyceny
 sporządzenie kompletnego dokumentu w wymaganym zakresie i formie z odpowiednimi zestawieniam.

                   

W okresie przed rozpowszechnieniem się techniki komputerowej kosztorysowanie prowadzone było w formie dokumentu papierowego opracowywanego na podstawie książkowych i broszurowanych wydań katalogów i cenników robót.

Obecnie dokument papierowy jest sporządzony w ostatnim etapie kosztorysowania, a większość czynności procesu kosztorysowania wykonywana jest przy pomocy techniki komputerowej.

Stosując odpowiednie oprogramowanie kosztorysowe ciężar obliczeń rachunkowych i innych czynności automatycznych przerzucony zostaje na system (program kosztorysowy), dzięki czemu kosztorysant może skoncentrować się na meritum sprawy, czyli:
określenie właściwych danych wyjściowych do kosztorysowania,
określenie rodzajów robót we właściwej kolejności w procesie technologicznym oraz podstaw ich wyceny,
określenie właściwych nakładów,
określenie cen,
ewentualnie wprowadzenie danych opisowych i uzupełniających.

Natomiast dostępne programy do kosztorysowania wykonują:
obliczenia rachunkowe na wprowadzonych danych, przy czym część danych oprogramowanie może pobrać samodzielnie (np. przedmiar z innych programów lub pozycji, nakłady z katalogów, ceny z cenników), a rolą kosztorysanta jest tylko ich kontrola i ewentualna korekta w uzasadnionych przypadkach,
obliczenie narzutów wg zadanych parametrów,
obliczenie robót i kosztów dodatkowych, np. rusztowań, czasu pracy, kosztów transportu itp.,
tworzenie niezbędnych zestawień i podsumowań, np. zestawienia materiałów, elementów scalonych, robocizny, sprzętu itp
wydruk kosztorysu wg ustalonych schematów

Baza techniczna i normatywna kosztorysowania

W procesie kosztorysowania, kosztorysant opiera się na:
 bazie technicznej
 bazie normatywnej (normowej).

Baza techniczna to ogół informacji niezbędnych do sporządzenia kosztorysu dotyczących konkretnej inwestycji. Baza normatywna to istniejące opracowania katalogów, cenników, instrukcji, wskaźników i zasad obowiązujących lub zalecanych do stosowania w procesie kosztorysowania.Jest to część materiałów niezbędnych w procesie kosztorysowania, która odnosi się do danej, indywidualnej inwestycji. Są to:
dokumentacja techniczna z przedmiarem lub obmiarem, protokołem typowania itp.,
założenia i dane wyjściowe do kosztorysowania,
projekt technologii robót,
inne opracowania, dokumenty i ustalenia, odnoszące się do zakresu i technologii robót.

Baza normatywna

Bazę tę stanowią opracowania ogólne, dotyczące robót budowlanych w tym:
 zestawienia nakładów rzeczowych; robocizny, materiałów i sprzętu lub nakładów scalonych
 cenniki i zestawienia stawek,
 informacje o poziomie wskaźników i narzutów.

 

Rodzaje kosztorysów

Rodzaje kosztorysów budowlanych:
 kosztorys inwestorski
 kosztorys ofertowy
 kosztorys obiektów
 kosztorys dodatkowy
 kosztorys powykonawczy
 kosztorys nakładczy

Metody kalkulacji

Metoda kalkulacji uproszczonej

W kosztorysowaniu uproszczonym cena kosztorysowania jest iloczynem ilości scalonych jednorodnych robót (np.1m2 wykonanej nawierzchni betonowej, 1m ułożenia przewodu wodociągowego itp.), oraz cen jednostkowych, a także ewentualnie podatku od towarów i usług VAT.

Metoda kalkulacji szczegółowej

Przy ustaleniu cen kosztorysowych robót należy posługiwać się następującą formułą kalkulacyjną:

CK = R + M + K2 + S+ Kp + Z + Pz

CK - cena kosztorysowa określonego zakresu rzeczowego robót (obiektu, wydzielonego elementu, obiektu branżowego rodzaju robót lub wyodrębnionej w kosztorysie pozycji kalkulacyjnej)

R - koszty robocizny bezpośredniej

M - koszty materiałów bezpośrednich

Kz - koszty zakupu materiałów obejmujące również koszty ich transportu zewnętrznego

S - koszty pracy sprzętu oraz środków transportu technologicznego

Kp - koszty pośrednie

Z - zysk kalkulacyjny

 

Zastosowanie kosztorysu w wycenie nieruchomości

W wycenie nieruchomości stosuje się różne podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości. W podejściu kosztowym przy zastosowaniu metod odtworzenia i zastąpienia można stosować techniki: szczegółową, scalonych elementów i wskaźnikową, a w metodzie kosztów likwidacji technikę szczegółową. Jednym z elementów operatu opartego na tych technikach oraz czasem przy podejściu mieszanym, jest kosztorys jako sposób określenia ceny kosztorysowej. W wycenie nieruchomości korzysta się najczęściej z gotowych cenników o różnym stopniu scalenia elementów i zakresie. W pewnych sytuacjach oczywiście wykonuje się kalkulacje oparte o katalogi KNNR, KNR i inne.

 

Przepisy prawne regulujące proces kosztorysowania

W Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551 została opublikowana ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
W dniu 21 marca 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 331 z dnia 21 marca 2006 r.).
Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 wprowadzająca 12 grudnia 2001 r. zmiany w obowiązujących przepisach w sprawie kosztorysowania budowlanego.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z dnia 16 września 2004)
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Dz. U. z 2001 r. Nr 133, poz. 1480 - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa.Licznik odwiedzin

 

 

Dane adresowe

                      Grzegorz Burdach Biuro Kosztorysowe Pkuwim
                      21-300 Radzyń Podlaski ul. Przesmyckiego 13/4
                              REGON : 030305963